Show- en Marchingband

Imposant Muziekkorps 

Jong Sebastianus 

Toonaangevend Jeugdkorps

Schuttersgilde

Traditioneel Militairkorps

 

Academy Kidz

Spelend Leerzaam

Flagge Deutschlands Flag of the United Kingdom nederlandse vlag

Geschiedenis

Kasteel gendt

Kasteel Gendt (ook wel Hof Gendt Genoemd) ca. 1360 (Bron: wikipedia)

 

Schuttersgilde Sint Sebastianus in 1499


In het jaar 1499 werd het schuttersgilde Sint Sebastianus opgericht in het hedendaagse Gendt.
"Destijds was Gendt een hanzestad (van het Hanzeverbond) met stadsrechten, een richter (rechter) en schepenen (wethouders) en was het een stad met kerspel en heerlijkheid. "
Het schuttersgilde Sint Sebastianus was destijds gekoppeld aan het Kasteel Gendt.
Kasteel Poelwijk en Sint Maartenskerk waren destijds ook gebouwd.
"Thomas Collaert was de bezitter van Kasteel Poelwijk. Gendt was onderdeel van het hertogdom Gelre. Later, in 1506, geeft Hertog Karel van Gelre de stad, kerspel en heerlijkheid Gendt in leen aan Hendrik van Gendt. Die bezit volledig de hoge jurisdictie en de lage jurisdictie over het gebied buiten de stad."

 

Stronghold

In de 15e eeuw vonden er vele oorlogen en conflicten plaats tussen het Hertogdom Gelre en het Hertogdom Bourgondië. Op 23 december 1482 werd het verdrag de “Vrede van Atrecht” gesloten.
Hiermee kwam het Hertogdom Gelre weer in handen van Bourgondië.
De Gelderse zaak was uitzichtloos geworden en de Gelderse bevolking zag zich gedwongen het Bourgondisch gezag te aanvaarden.
Een onzekere en onstabiele periode begon.
Er vormden zich benden die plunderend rondtrokken en zich verzette tegen de overheersing van het Hertogdom Bourgondië.
De steden in Holland kwamen in 1491 ook steeds meer in opstand en zo verspreidde de opstanden zich ook richt Gelre.
Bourgondische ordetroepen en ambtenaren werden uit Gelre verdreven door opstandelingen die de terugkeer van Karel van Egmont (Gelre) wensten.
Na lange onderhandelingen werd Karel van Egmont vrijgekocht uit de ballingschap van Frankrijk.
"In maart 1492 kwam de 25 jarige Karel van Egmont in Arnhem aan, waar hij werd ingehuldigd en erkend als de nieuwe Gelderse Hertog. Alle steden openden vrijwillig de poorten voor Hertog Karel van Gelre." Hiermee had Gelre weer haar zelfstandigheid herwonnen.

Zijn vader Maximiliaan van Oostenrijk was hier niet over te spreken en sloot een verbond met de hertogen Gullik en Kleef tegen Hertog Karel van Gelre.
Zij slaagden er niet in om Gelre weer in handen te krijgen en werden verdreven door Gelderse soldaten.
In 1499 trokken de legers van Gullik en Kleef zich terug.
De rust was hierdoor echter nog niet wedergekeerd.
Het Hertogdom van Karel van Gelre was die tijd ook in crisis en arm.
Dit hield de gemoederen bezig…

"Na het terugtrekken van de legers van Gullik en Kleef wilde Karel van Gelre zijn steden goed beschermen. Gezien de ligging van Gendt als Hanzestad met stadrechten en eigen stadsbestuur vond Hertog Karel van Gelre, als landsheer, het belangrijk om Gendt te beschuttern vanuit het Kasteel Gendt."
Het schuttersgilde Sint Sebastianus werd in 1499 opgericht door Hertog Karel van Gelre.
Destijds bestond het schuttersgilde waarschijnlijk voornamelijk uit landbouwers.
Zij werden verantwoordelijk om de burgerij te beschermen. Al snel kregen zij ook taken erbij om stadsmuren en grachten te beschermen.

 

Bronnen:
Wiki “De steden gaan schutterijen oprichten om te waken over veiligheid en rust. Vaak krijgen deze gilden Sint Sebastiaan als patroon.”

Wiki “Sint-Sebastiaan is de beschermheilige van onder andere de (boog-)schutters (veel
"schutterijen dragen zijn naam), soldaten, jagers, steenhouwers, tuiniers, kleermakers en brandweerlieden.”"

Wiki Mogelijk was Gerward van Gendt in de eerste helft van de 9e eeuw bewoner van dit
kasteel. Gerward was keizerlijk bibliothecaris. Het kasteel werd tijdens de Tachtigjarige Oorlog afgebroken vanaf 1 september 1577. Op een kaart uit 1620 is het huis nog zichtbaar als ruïne. Het wapen van Gendt refereert mogelijk aan dit verdwenen kasteel.

Wiki De schutterij of het schuttersgilde was een lokale militie opgericht in de
"middeleeuwen, bestaande uit burgers, om hun stad of dorp te beschermen en vreemde legers en intern de orde te handhaven bij oproer, brand of prominent bezoek. De kerntaken van de schutterij waren aldus te vergelijken met die van de hedendaagse orde en hulpdiensten zoals politie, brandweer en het leger: het bewaken en bewaren van orde, rust en veiligheid van de burgers. De naam schutterij komt waarschijnlijk van het schieten, eerder dan van het beschutten."

Geschiedenis "Het schuttersgilde was één van de eerste gilden die ontstond in de geschiedenis, met als doel geloof en gerechtigheid te beschermen. Het is geen toeval dat ze in dezelfde periode als steden tot stand kwamen. Nadat plaatsen hun stadsrechten verkregen, moesten zij hun eigen verdediging gaan verzorgen. De eerste schuttersgilden ‘beschutten’ de burgerij, maar hun takenpakket werd al snel uitgebreid met de verdediging van muren en grachten."

Schutterij "Onder invloed van de stedelijke schutsgilden kreeg het gildenwezen ook op het platteland gestalte, vooral tussen 1400 en 1600. De schutten waren landbouwers. De hoofdman der schutterij werd door de plaatselijke heer benoemd. "
Hertog Karel van Gelre was de plaatselijke heer in 1499 van Gendt. ?

Canon van Gendt 

Gelderse Onafhankelijkheidsoorlog 1477-1482 en 1494-1499
Bron: Hernieuwde zelfstandigheid onder Karel van Egmont en Nasleep